සාමාන්‍ය දත්ත ආරක්ෂණ නියාමනයට(GDPR) අනුව, ඔබ අප සමඟ කලින් බෙදාගෙන ඇති සහ අපගේ වෙබ් අඩවියේ ගබඩා කර ඇති ඕනෑම පුද්ගලික දත්තයක් හෝ තොරතුරක් සංශෝධනය කිරීමට හෝ මකාදැමිමට ඔබට අයිතියක් ඇත. මෙම මකාදැමීම / සංශෝධනය කිරීම පැය 24 ක කාලයක් තුළ සිදු කෙරේ. ඉවත් කරන ලද ඕනෑම තොරතුරක් අපගේ වෙබ් අඩවිය තුළ පමණක් එකතු කර ඇති බවත් වෙනත් කිසිදු ආකාරයකින් (ආගන්තුක කළමණාකරණය පද්දති ආදි) එකී දත්ත එකතු කර නොමැත.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* Required Fields
We would like
to hear from you
Genie යෙදවුම ලබා ගන්න genie

Genie යෙදවුම අදම ලබාගෙන ඔබේ මූල්‍ය අනාගතය පාලනය කර ගන්න.