ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය තාක්ෂණ කර්මාන්තය සවිබල ගැන්වීම සඳහා විසඳුම්

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ මූල්‍ය තාක්‍ෂණය බොහෝ දුරට ඉදිරියට පැමිණ ඇති අතර ගනුදෙනු කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා නව්‍ය ක්‍රම අපට ලබා දී ඇත. අපගේ හොඳින් ඒකාබද්ධ වූ මූල්‍ය තාක්ෂණ සමඟින්, වේගවත් හා ආරක්‍ෂිත ගෙවීම් ක්‍රම සහ ගනුදෙනු සත්‍යාපන විසඳුම් සමඟින් සමාගම් වල වර්ධනයට උපකාර කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ Fintech ක්ෂේත්‍රය සවිබල ගැන්වීමට අපි සූදානම්.

Justpay

ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තථ්‍ය කාලීන ජංගම ගෙවීම් සඳහා සෘජුවම ඔවුන්ගේ දේශීය බැංකු ගිණුමෙන් පහසුකම් සලසන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා
Lanka QR

ඔබේ මූල්‍ය තාක්ෂණ ව්‍යාපාර සඳහා Lanka QR ගෙවීම් විසඳුම් සක්‍රීය කරන්න

වැඩි විස්තර සඳහා
We would like
to hear from you
Genie යෙදවුම ලබා ගන්න genie

Genie යෙදවුම අදම ලබාගෙන ඔබේ මූල්‍ය අනාගතය පාලනය කර ගන්න.