நிதி தகவல்கள் மற்றும் பிரதான செயற்திறன் காட்டி

எம்மால் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட நிதி அறிக்கைகள் மற்றும் ஆவணங்களை பார்த்து, எமது நிதி சிறப்பம்சங்கள், வளர்ச்சி, பிரதான செயற்திறன் காட்டி மற்றும் அநேக விடயங்களை அறிந்துகொள்ளுங்கள். இலங்கையின் தலைசிறந்த நிதி நிறுவனங்களில் ஒன்றான டயலொக் பினான்ஸ் பிஎல்சி பற்றிய புரிந்துணர்வை பெறுங்கள். எமது சமீபத்திய நிதி புதுப்பிப்புகள் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள மற்றும் சாத்தியமான முதலீட்டாளர்களுக்கான விரிவான தகவல்கள் உட்பட அநேக விடயங்கள் உள்ளன.

ஆண்டு அறிக்கைகள்

மேலும் அறிய
இரு வருடாந்திர நிதிநிலைகள்

மேலும் அறிய
காலாண்டு அறிக்கைகள்

மேலும் அறிய
கடன் மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள்

மேலும் அறிய
We would like
to hear from you
genie செயலியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் genie

genie செயலியை இன்றே பெற்றுக்கொண்டு உங்கள் நிதி சார்ந்த எதிர்காலத்தை கட்டுப்படுத்துங்கள்